KORISNIČKI SERVIS: 065.616.5555

Servis

Bez obzira dali se nalazite u Beogradu li u nekom drugim gradu u Srbiji vaš telefon će biti sa lakoćom servisiran.

Princip je sledeći:

  1. Pozovete kurirsku službu (kontak službe u svim gradovima “klikni za vezu“)
  2. Obavestite ih da pošalju kurira na vašu adresu
  3. Kada kurir dodje predajte mu telefon zapakovan u originalnom pakovanju sa svom opremom
  4. Adresa na koju se šalje aparat je sledeća:

           Doktor Mobil servis mobilnih telefona

              KAMENIČKA 5, Beograd, Zeleni Venac

Telefon servisa:011 /36 29 186

Napomena: Uz aparat je obavezno priložiti napismeno opis kvara uređaja.

  1. U roku od 5-30 radnih dana (u zavisnosti od kvara) aparat će vam biti vraćen nazad na adresu koju Vi želite.
CALL CENTAR: 065.616.55.55

Napomene:

  • Trošak transporta prilikom prijema pošiljke snosikupitel.com a prilikom slanja aparata nazad iz servisa trošak transporta snosi kupac.
  • U svakom momentu ćete biti u mogućnosti da pozovete naš CALL CENTAR: 065/616-5555, kako bi dobili informacije koje su Vam potrebne
  • Beograđani mogu njihov uređaj i lično da dostave servisu na navedenoj adresi.

Garantni Uslovi:

Kupitel.com garantuje da će proizvod (software i hardware) u garantnom roku pravilno funkcionisati ako njime budete rukovali prema priloženom upustvu i u granicama izdržljivosti koje propisuje proizvođač. Mobilni Shop se obavezuje da će na Vaš zahtev, izražen u garantnom roku, odkloniti kvarove u roku od 30 dana od dana prijema uređaja na servis, koji bi nastali prilikom normalne upotrebe. Kupac je obavezan prilikom predaje aparata u servis priložiti garantni list (fiskalni isečak nije obavezan).

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

  • ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog upustva o upotrebi proizvoda
  • ako je kupac nestručno postupao sa proizvodom ili ga je davao na servis ne ovlašćenom licu. U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana oštećenjem zbog nepravilnog održavanja, korišćenje neodgovarajuće dodatne opreme, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zboga varijacija napona električne mreže, udara groma, oštećenja nastala usled izlaganja proizvoda uticaju vatre, sunca, vlage i slično. Nepravilnost ili šteta nastala usled požara, strujnog udara, zemljotresa, mehaničkih ili hemiskih oštećenja, poplave, ulaska tečnosti, atmosverskog električnog pražnjena, ili bilo koje druge prirodne nepogode, usled nepravilnog napona, rata ili bilo kog drugog uznemirenja (revolucije, pobune itd,) neočekivanih nezgoda i drugih spoljašnjih faktora, korišćenjem neadekvatnog repromaterijala, nepravilne montaže ili programiranja uređaja. Korišćenjem GPRS-a i Wap-a (preuzimanje igrica, melodija, sličica, i sl. sa neovlašćenih sajtova) ne snosimo odgovornost.

Obaveze korisnika:

Da se pridržava uslova garancije i propisanih uslova ekspolatacije uređaja u skaldu sa upustvom. Da obavezno sačuva dokumentaciju i ambalažu u toku trajanja garancije i da je iskoristi pri svakom internom i eksternom transportu.

Punjenje

Novu bateriju punite neprekidno najmanje 12 časova. Posle toga bateriju možete dopunjavati po želji. Baterije mobilnih telefona spadaju u potrošni material i imaju garanciju 120 dana.